profier

Profier - En landsdekkende
eiendomsutvikler


Hos Profier setter vi vår stolthet i å utvikle og levere eiendomsprosjekter med samme høye kvalitet i alle deler av prosessen, og jobber aktivt for å bli en ledende og foretrukken aktør i markedet. For å sikre dette har vi full kontroll over alle ledd; fra ideen dukker opp til nøkkelen blir overlevert. Siden vi ble etablert i 1994 har vi utviklet mer enn 10.000 boliger og 800 000 kvadratmeter med handel- og næringseiendommer over hele landet, med et økende fokus på boliger.

.

.

.

Om oss

Å få være med på å skape hjem bygger verdier på flere plan, også utenom det rent økonomiske. Boligene vi bygger kan ha store variasjoner; både i størrelse, arkitektonisk uttrykk og hvilke deler av befolkningen de er bygget for. Samtlige tilfredstiller likevel en rekke krav vi aldri skal vike fra – de skal ha svært god beliggenhet, utnytte tomten maksimalt, ligge i forkant av samfunnets stadig økende krav til bærekraft og ha optimal ressursbruk. Samtidig skal boligene vi bygger levere en standard og kvalitet som er høyere enn det markedet vanligvis tilbyr. Dette er strenge krav å stille til seg selv, og hadde vært umulig å få til uten kompetente og engasjerte medarbeidere, flinke og pålitelige samarbeidspartnere og svært god dialog med det offentlige.

En bolig har en lang tidshorisont, det samme har vi på samarbeid – gjensidig tillit, forutsigbare prosesser, pålitelighethet og god samarbeidsevne er like viktig i et bygge-prosjekt som betong, murstein, stål og glass. Denne tankegangen har gitt oss en rekke byggeskikkpriser, noe vi er svært stolte av. «Stedet du bor blir en del av deg» er et motto vi lever etter, og gjør alt vi kan for å bidra til.

.

Når du bor i et fint, godt og solid hjem, får du det bedre.

Selskapsstruktur

Vi er heldige å ha eiere med lang horisont – dette gir rom for prosjekter som strekker seg langt frem i tid.

Aksjonærer:
GJELSTEN HOLDING AS (83,5%)
 – Investeringsselskap.
Eier: Bjørn Rune Gjelsten. www.gjelsten.no

LUNDHAUG INVEST (9,3%) – Investeringsselskap.
Eier: Lasse Lundhaug. Daglig leder i Profier AS

PROFIER ANSATTE (7,2%)

Profier AS – synliggjør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. Er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Profier Eiendom AS – holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.

.

.

.

Samspill

Etter mer enn 28 år har vi utviklet gode og tette relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess – og dette er en verdi vi gjør alt vi kan for å forvalte på best mulig måte. Vi har langsiktige og gode samarbeid med aktører over hele landet, fra grunneiere og arkitekter, meglere og advokater, til entrepenører, finansielle institusjoner, langsiktige eiere og investorer. Vi lever etter et «never change a winning team» prinsipp – når et samarbeid fungerer godt, er det ingen grunn til å ikke fortsette det. Dette skaper trygghet og effektive prosesser.

.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Gjelsten Bolig AS med tilhørende datterselskaper, Neptune Properties AS og Profier AS, arbeider på flere ulike måter med å ivareta menneskerettigheter og bærekraft i egen virksomhet og hos våre leverandører. I forbindelse med åpnehetsloven har Gjelsten Bolig innført følgende rutiner:

  • En intern arbeidsgruppe i Gjelsten Bolig bestående av 4 personer som håndterer rutiner og etterlevelse av Åpenhetsloven
  • Ved kontraktsinngåelse må leverandører signere at de følger Åpenhetsloven og dokumentere hvordan denne etterleves
  • Årlig rapportering fra våre leverandører på håndtering av Åpenhetsloven, gjennomførte aktsomhetsvurderinger med risikovurdering og dokumentasjon av tiltak dersom man finner brudd på menneskerettigheter og / eller anstendige arbeidsforhold
  • En årlig redegjørelse på selskapets etterlevelse av Åpenhetsloven og gjennomførte aktsomhetsvurderinger signert av selskapets styre som offentliggjøres på hjemmesiden (LINK til dokument)

Informasjonsforespørsler knyttet til Gjelsten Bolig sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til post@gjelstenbolig.no
Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven i emnefeltet.